Hội nghị - Hội thảo

Diễn đàn Chuyển đổi số trong phát triển du lịch Long An

Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức diễn đàn Chuyển đổi số trong phát triển du lịch Long An và tập huấn Quảng bá du lịch Long An sáng tạo với kỹ năng số.